Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
kontakt24

Regulamin Ogłoszeń i Kont Użytkownika OX.PL

     1 Definicje

Gość – osoba fizyczna korzystająca z Portalu OX.PL, nieposiadająca Konta lub osoba niezalogowana do Konta.

OX.PL Sp. z o.o. – OX.PL Sp.z o.o. z siedzibą w Skoczowie (ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Bielsko-Biała Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000365254, kapitał zakładowy 100 000, 00 złotych, NIP: 5482627940. Kontakt i OX.PL Sp. z o.o. jest możliwy pod adresem: redakcja@ox.pl lub za pomocą innych wskazanych w Serwisie kanałów komunikacji (formularz kontaktowy dostępny jest i prawej strony serwisu, pod ikonami Facebook i YouTube).

         Cennik – cennik ogłoszeń dostępny na stronie https://ogloszenia.ox.pl/cennik 

Kategoria – kategoria tematyczna (np. Moda, Nieruchomości), do której przypisane jest Ogłoszenie

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w Serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio i jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – zbiór danych powiązanych z danym Użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez Użytkownika w Serwisie.

Kupujący – Użytkownik dokonujący ze Sprzedającym Transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

Ogłoszenie – propozycja sprzedaży lub świadczenia Przedmiotu sporządzona przez Sprzedającego lub zaproszenie do uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym sporządzone przez Pracodawcę i opublikowane w Serwisie na określonych w niniejszym dokumencie zasadach.

Pracodawca – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Kategorii Praca w Serwisie.

Przedmiot – towary lub usługi objęte Ogłoszeniem; w ramach Ogłoszeń w Kategorii Praca za Przedmiot Ogłoszenia uważa się opis i wzmagania dotyczące stanowiska objętego Ogłoszeniem Pracodawcy.

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania i Serwisu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.

Rejestracja – proces utworzenia przez Użytkownika Konta, po podaniu danzych Użytkownika, akceptacji Regulaminu i aktywacji Konta.

Serwis – prowadzona przez OX Sp. i o.o. internetowa platforma online dostępna pod adresem: ogloszenia.ox.pl oraz w aplikacji mobilnej Ogłoszenia OX.PL.

Sprzedający – Użytkownik publikujący Ogłoszenie w Serwisie i dokonujący i Kupującym Transakcji.

Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikiem a Gościem, dotycząca Przedmiotu.

Usługi Odpłatne – odpłatne usługi świadczone przez OX Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika, obejmujące m.in.: opublikowanie płatnego Ogłoszenia lub pakietu Ogłoszeń oraz Usług Promowania.

Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca i Serwisu po zalogowaniu na Konto.

Użytkownik Biznesowy – Użytkownik Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz korzystający i usług OX Sp. z o.o. w ramach Serwisu, w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

     2 Postanowienia Ogólne

 1. Warunki korzystania i Serwisu, w tym zasady Rejestracji konta i publikacji Ogłoszeń, jak również kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa Regulamin.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się i treścią Regulaminu.
 3. Goście mają możliwość korzystania jedynie i ograniczonych funkcji Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 4. Wszelkie treści publikowane w Serwisie, w tym także Ogłoszenia (teksty, grafiki, zdjęcia itp.) są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, OX.PL Sp. z o.o., Sprzedawców lub osób trzecich, dlatego zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. 
 5. Zabrania się jakiegokolwiek gromadzenia i przetwarzania danych i innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych i/lub poza Internetem.
 6. Wpisując dane osobowe w Serwisie, użytkownik zgadza się na publikowanie ich w Internecie.
 7. Użytkownik, zamieszczając swoje dane w Serwisie, wyraża zgodę na ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie ich przez OX.PL. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Usunięcie przez OX.PL, na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, uniemożliwia świadczenie przez OX.PL usługi w ramach portalu OX.PL i w związku z tym jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z Portalu OX.PL wszystkich jego prac, ogłosień, komentarzy, postów itd.
 8. Serwis ogłoszeniowy ogloszenia.ox.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami, a osobami zainteresowanymi poszczególnymi ofertami.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ogłoszeń.
 10. W ramach Serwisu można publikować Ogłoszenia bezpłatne i płatne.
 11. Serwis nie świadczy usługi dostawy.
 12. Do korzystania z Serwisu w pełnym zakresie wzmagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, spełniającego poniższe wymogi: aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS; prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer. Przeglądarki internetowe powinni pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli; w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Andrord w wersji nie mniej niż 5.0, aplikacja Ogłoszenia OX powinna być pobrana z oficjalnego sklepu Google Play.
 13. Polityka prywatności portalu OX.PL dostępny jest pod adresem: https://www.ox.pl/strona/polityka-prywatnosci.

     3 Rejestracja konta Użytkownika

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Serwisu Gość powinien dokonać Rejestracji Konta i korzystać z Serwisu jako zalogowany Użytkownik. 
 2. Założenie Konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi m.in. dodawanie ogłoszeń i zarządzanie nimi, a także zarządzania płatnościami.
 3. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie powiązane z danym adresem e-mail.
 5. Rejestracja Konta wymaga wypełnienia formularza dostępnego pod adresem: https://www.ox.pl/klient/register i podania tam wymaganych danych: nazwy użytkownika, miejscowości, adresu e-mail, płci, a także ustawienia unikalnego hasła, akceptacji treści zgód (w tym regulaminu) i uwierzytelnienia za pośrednictwem recaptchy
 6. Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskrego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). W związku i tym przygotowaliśmy dla Ciebie informacje, w której opisaliśmy jak przetwarzamy Twoje dane i jakie prawa Ci przysługują. Znajdziesz go tutaj (hiperłącze: https://ogloszenia.ox.pl/files/obowiazek_informacyjny_ox.pdf).
 7. Po wypełnieniu danych wzmaganych do Rejestracji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie utworzenia konta na portalu ox.pl i link do aktywacji Konta. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji Konta przez Użytkownika, czyli po kliknięciu w link aktywacyjny. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi Konta.
 8. Konsument może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i OX.PL Sp. z o.o. odstąpić od takiej umowy bez podania przyczyny, składając oświadczenie w tym zakresie na adres email: redakcja@ox.pl lub pisemnie na adres OX.PL Sp. z o.o.
 9. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie Rejestracji oraz w toku korzystania z Serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania i tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. OX Sp. z o.o. zastrzega sobre prawo do blokady Konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów. 
 10. Osoba działająca w ramach Serwisu w imieniu i na rzecz Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zapewnia, że jest należycie upoważniona do działania i dokonywania w ramach Serwisu wszelkich czynności imieniu i na rzecz takiego Użytkownika.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do Konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez niepowołane osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje OX.PL Sp. z o.o. w razie pozyskania danych dostępu do Konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 12. Umowa usługi Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji Konta.
 13. Umowa usługi Konta może zostać rozwiązana przez Użytkownika po przesłaniu oświadczenia na adres redakcja@ox.pl.
 14. W przypadku, gdy Użytkownik ma zgromadzone punkty uprawniające do dodawania ogłoszeń płatnych, punkty te przepadają.

     4 Zasady publikacji Ogłoszeń 

 1. Aby wystawić Ogłoszenie płatne należy wpierw doładować swoje Konto Użytkownika punktami. Można to zrobić, wybierając opcję „Doładuj konto” po zalogowaniu do swojego Konta.
 2. Użytkownik, chcąc zwiększyć atrakcyjność Ogłoszenia, może skorzystać z płatnego wyróżnienia. Należy to zrobić w trakcie dodawania Ogłoszenia, wybierając opcje „Wyróżnij kolorem” lub „Ogłoszenie w formie banera”.
 3. Użytkownik będzie informowany w Serwisie w widoczny sposób o każdorazowo aktualnej cenie wybieranego płatnego Ogłoszenia. OX.PL Sp. z o.o. umożliwia Użytkownikowi publikację Ogłoszenia w Serwisie. Publikacja przez Użytkownika Ogłoszenia w Serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego pod przyciskiem „Dodaj ogłoszenie”.
 4. Zawartość opublikowanego Ogłoszenia może zobaczyć każda osoba korzystająca z Serwisu.
 5. Pod każdym Ogłoszeniem udostępniony jest formularz kontaktowy, umożliwiający szybkie skontaktowanie się z Użytkownikiem publikujących Ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości na wskazany przez niego numer telefonu.
 6. Z momentem publikacji Ogłoszenia Użytkownik udziela OX.PL Sp. z o.o. niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w Serwisie.
 7. Użytkownik wskaże cenę w złotych polskich (wskazując kwotę podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wskaże, że cena jest do negocjacji lub Przedmiot jest oferowany za darmo lub Użytkownik dopuszcza możliwość zamiany Przedmiotu na inne dobro lub usługę.
 8. Treści zamieszczanych ogłoszeń powinny być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem oraz zasadami etycznymi. Zabronione są ogłoszenia nawołujące do nienawiści, służące propagandzie politycznej, łamiące ustawę o ochronie danych osobowych i prawa autorskie, obraźliwe, wulgarne, erotyczne, pornografczne.
 9. Zakazuje się publikowania ogłoszeń, których treść: wskazuje na charakter towarzyski, zachęca do udziału w tzw. piramidach finansowych, zawiera linki referencyjne do innych stron, ma charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceni itp.
 10. Wszelkie ogłoszenia niosące znamiona komercyjnych, w tym ogłoszenia network marketingu i marketingu sieciowego, ogłoszenia rolnicze i ogrodnicze (tuje, drzewka, sprzedaż żywca, owoców, sadzonek itp.) ogłoszenia sprzedaży drewna i opału, ogłoszenia sklepów, skupów, antykwariatów, komisów odzieżowych, meblowych, z art. dla dzieci, rowerowych, komórkowych itp. traktowane są jako ogłoszenia płatne.
 11. Ogłoszenia we wszystkich działach Usługi powinny być ogłoszeniami płatnymi.
 12. W przypadku stwierdzenia, że przez konto użytkownika wystawiane jest więcej przedmiotów tego samego typu (np. kilka rowerów, samochodów, mebli, te same typy ubrań, wózki dziecięce, kilka sztuk telefonów itd.) sugerujące, że użytkownik handluje danymi przedmiotami, OX.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia tych ogłoszeń oraz zablokowania możliwości dodawania ogłoszeń przez tego użytkownika.
 13. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik mnoży konta, OX.PL zastrzega sobie możliwość blokady kont na czas określony lub nieokreślony. Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje OX.PL i jest ona ostateczna.
 14. Ogłoszenia w dziale "praca-zatrudnię" powinny zawierać: opis i nazwę stanowiska pracy, dane kontaktowe, nazwę firmy. Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń związanych z agencjami towarzyskimi/branżą erotyczną itp. oraz ogłoszeń reklamujących inne serwisy ogłoszeniowe. Wszystkie ogłoszenia w dziele “Praca zatrudnię” są płatne i wynoszą minimum 25 punktów.
 15. Ogłoszenia w dziale “Nieruchomości” są płatne (minimum 3 punkty).
 16. Ogłoszenia w dziale “Motoryzacja – samochody” oraz “Motoryzacja-motocykle” są płatne (minimum 3 punkty).
 17. Ogłoszenia w dziale “Noclegi” są płatne (minimum 3 punkty).
 18. Ogłoszenia w dziale "Zlecę" są ogłoszeniami płatnymi - koszt 3 pkt lub 13 zł. W dziale "Zlecę" można zlecać wykonanie jednorazowych lub drobnych prac, dorywczych, np. naprawę cieknącego kranu, posprzątanie domu, umycie okien, przystrzyżenie trawnika, wybudowanie altanki itp. Nie dotyczy zleceń, które miałyby charakter trwały lub wielokrotny, regularny. Takie ogłoszenia powinny znaleźć się w dziale "Praca" - "Zatrudnię". Nie dotyczy pracy na "umowę-zlecenie".
 19. Użytkownicy mają prawo do umieszczania podziękowań za udział w ceremonii pogrzebowej na Portalu OX.PL (na stronie głównej, niezależnie od działu "Ogłoszeń"). Dodanie podziękowania kosztuje 50 zł lub 15 punktów.
 20. Ogłoszenia powinny być publikowane w odpowiednich kategoriach, dotyczy to również ogłoszeń płatnych. Ogłoszenia umieszczone w niewłaściwym dziale (kategorii lub podkategorii) będą usunięte lub przeniesione do właściwego działu. Zakazuje się umieszczania w miejsce fotografii animowanych Gifów.
 21. W ciągu 24h można dodać tylko jedno ogłoszenie tej samej treści (i z tym samym zdjęciem). Dotyczy to również ogłoszeń płatnych. Bezpłatne ogłoszenia różnych treści można dodać po upływie godziny od zamieszczenia poprzedniego.
 22. W przypadku stwierdzenia, że przez konto użytkownika dodawane jest więcej niż jedno bezpłatne ogłoszenie tej samej treści dziennie, OX.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń powyżej dozwolonej ilości, usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych ogłosień przez tego użytkownika.
 23. W przypadku stwierdzenia, że ogłoszenia bezpłatne dodawane są za pomocą kilku kont użytkowników Portalu OX.PL, a ich treść wskazuje, iż należą do jednego użytkownika, OX.PL zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń powyżej dozwolonej ilości, usunięcia lub zablokowania możliwości dodawania bezpłatnych ogłoszeń poprzez konta tych użytkowników. Decyzja odnośnie czasu na jaki zostanie nałożona blokada podejmuje OX.PL.
 24. Ogłoszenia naruszające regulamin zostaną usunięte, dotyczy to również ogłoszeń płatnych. Konta osób notorycznie naruszających regulamin mogą zostać zablokowane bez możliwości ponownego ich odblokowania. Za usunięte ogłoszenie płatne, które było niezgodne z regulaminem nie przysługuje zwrot pieniędzy ani punktów
 25. Umieszczenie ogłoszenia jest jednoznaczne i akceptacją niniejszego regulaminu.
 26. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 27. Opłatę za publikowane ogłoszenia można uiścić w PLN lub w PKT (punkty doładowania konta na Portalu). W przypadku wybrania sposobu płatności PLN przed dodaniem ogłoszenia należy uiścić opłatę (całkowita kwota widoczna będzie na stronie dodawania ogłoszenia) za pomocą wybranej metody płatności. W przypadku płatności punktami (PKT), przed dodaniem ogłoszenia, należy doładować konto użytkownika odpowiednią ilością punktów. 
 28. Aktualny Cennik ogłoszeń znaleźć można na stronie: https://oglosienra.ox.pl/cennik.
 29. Postępowanie reklamacyjne: W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania Serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny Użytkownik lub Gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z OX.PL Sp. z o.o. na adres: redakcja@ox.pl, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu. OX.PL Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez OX.PL Sp. z o.o. usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Reklamację można złożyć wysyłając maila na adres: redakcja@ox.pl lub pisemnie na adres OX.PL Sp. z o.o. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do konta użytkownika, tytuł ogłoszenia, okoliczności uzasadniające reklamację, a także żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, OX.PL Sp. z o.o. zwróci się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez OX.PL Sp. z o.o., wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje. OX.PL Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji lub otrzymania informacji uzupełniającej. Odpowiedź OX.PL Sp. z o.o. w sprawie reklamacji jest wysyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta, chyba, że Użytkownik zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pocztą na adres korespondencyjny wskazany w treści reklamacji.
 30. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać i możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 31. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje od 16.03.2022 r.
 32. OX.PL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych. Zmiany mogą dotyczyć również opłat, cenników i warunków świadczenia usług odpłatnych. 

Aktualizacja regulaminu o punkt 4.18, dnia 23.08.2022 - dodanie nowego działu "Praca" - "zlecę"